logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160S drenáž EPD160R drenáž EPD160RD tester interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Vývoj a změny v EPD

Vývojem polarizovaných drenáží se zabývám již od roku 2008. Z počátku se řešily především dvě zásadní věci - napájení a odolnost proti různým formám přepětí. Vzhledem problémům s tehdy dostupnými akumulátory (problémy s dobíjením NiCd a Pb akumulátorů v mrazu, zkrácení životnosti Pb při vysokých letních teplotách, rekrystalizace elektrod - paměťový efekt u trvale nabitých NiCd baterií) byly od počátku polarizované drenáže koncipované jako nízkopříkonové, napájené z primárních článků. V současné době jsou do drenáží osazovány lithiové baterie s předpokládanou životností 5-10 let.

Pro spolehlivou funkci bylo též nutné zajistit ochranu nejen proti impulznímu přepětí, ale i proti časově delšímu přepětí vznikajícím při přetížení a zkratu troleje.

Do drenáží vyráběných od roku 2012 byla doplněna predikce nastavení potenciálu. Pokud potenciál potrubí bez proudu nestoupá nad -1,2V, je zbytečné jej při průchodu proudu omezovat až na minimální přípustné hodnotě -2V. Drenáž v takovém případě zvyšuje nastavený potenciál cca o 0,3V.

Změny od roku 2016

procesorový regulátor

Od počátku byl proud drenáží omezován analogovým PWM regulátorem. Regulátor omezí proud po dosažení nastaveného potenciálu. Regulátor s analogovým řízením má dostatečně nízkou spotřebu a proto vyhovoval pro bateriové napájení. Regulátor byl postupně rozšiřován o predikci a u drážních drenáží též o řízení spínacího kmitočtu krystalem. Složitost regulátoru proto až neúnosně narůstala. Mezi tím začaly být dostupné i procesory s vhodnými vlastnostmi.

V současné době se již u drážních i tramvajových drenáží používá procesorový regulátor, který má proti analogovému řadu vylepšení. Regujuje přesněji, umožňuje omezení max. hodnoty proudu i při nedosažení nastaveného potenciálu a omezuje průnik střídavé složky 50 Hz ze snímací elektrody do drenážního proudu.

Omezení proudu i bez dosažení nastaveného potenciálu u drážních drenáží zamezuje přesycení drenážní tlumivky a tím i poklesu její impedance např. při nefunkční snímací elektrodě. Standardně je omezení nastaveno na 100A. Někdy je omezení max. proudu požadováno i u tramvajových drenáží. Omezení se dá libovolně nastavit při výrobě regulátoru, případně při přehrání regulačního programu.

Potlačení střídavé složky 50 Hz je důležité zejména u drážních drenáží v případech, kdy ke kiosku s drenáží je přiveden přívod el. energie. Uzemění přívodu zanáší do potenciálu složku 50 Hz, která u analogového regulátoru modulovala drenážní proud až o desítky ampér. To pak zhoršovalo přesnost regulace proudu. Procesorový regulátor s FIR filtrem potlačuje ve snímaném potenciálu kmitočty 45 až 55 Hz minimálně o 75 dB a v drenážním proudu zůstává na kmitočtu 50 Hz prakticky jen složka způsobená rozdílovým napětím kolej - potrubí. Tuto drenáž je pak při splnění dalších podmínek možné instalovat i na tratích se zabezpečovací technikou na kmitočtu 50 Hz. V současné době se do drážních drenáží standardně montuje na vstup regulátoru též pasivní T článek, který zvyšuje odolnost vstupu regulátoru proti napětí indukovanému z blízkých VN vedení až na 20V.

Potenciál se u procesorového regulátoru nastavuje stejně, jako u původního analogového regulátoru dvojicí přepínačů a lze navolit jednu ze čtyř hodnot. U procesorového regulátoru jsou tyto čtyři potenciály při výrobě libovolně nastavitelné v rozsahu -0,85 až -2V. Je též možné při nahrání programu zapnout/vypnout predikci. Nově je též možné regulátor doplnit analogovým vstupem, přes který lze nastavit potenciál libovolně např. potenciometrem, nebo výstupem z dálkového sledování obdobně, jako se dálkově řídí katodové ochrany.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.