logo

Úvodní stránka Informace o firmě

EPD - úvod drenáž EPD160 drenáž EPD160R drenáž EPD160RD tester interface aktuality

mail:
info@vaelektronik.cz


logo KPTECH výhradní obchodní zastoupení pozadí

Vývoj a změny v EPD

Vývojem polarizovaných drenáží se zabývám již od roku 2008. Z počátku se řešily především dvě zásadní věci - napájení a odolnost proti různým formám přepětí. Vzhledem problémům s tehdy dostupnými akumulátory (problémy s dobíjením NiCd a Pb akumulátorů v mrazu, zkrácení životnosti Pb při vysokých letních teplotách, rekrystalizace elektrod u trvale nabitých NiCd baterií) byly od počátku polarizované drenáže koncipované jako nízkopříkonové, napájené z primárních článků. V současné době jsou do drenáží osazovány primární lithiové baterie s předpokládanou životností 5 let.

Pro spolehlivou funkci bylo též nutné zajistit ochranu nejen proti impulznímu přepětí, ale i proti časově delšímu přepětí vznikajícím při přetížení a zkratu troleje.

Do drenáží vyráběných od roku 2012 byla doplněna predikce nastavení potenciálu. Pokud potenciál potrubí bez proudu neklesá pod 1,2V, je zbytečné jej při průchodu proudu omezovat až na maximální přípustné hodnotě 2V. Drenáž v takovém případě snižuje nastavený potenciál cca o 0,3V.

Změny v roce 2016

procesorový regulátor

Od počátku byl proud drenáží omezován analogovým PWM regulátorem. Regulátor umožňuje omezení proudu po dosažení nastaveného potenciálu. Regulátor s analogovým řízením má dostatečně nízkou spotřebu a proto vyhovuje pro bateriové napájení. Regulátor byl postupně rozšiřován o predikci a u drážních drenáží též o řízení spínacího kmitočtu krystalem. Složitost regulátoru proto až neúnosně narůstala. Mezi tím začaly být dostupné i procesory s vhodnými vlastnostmi.

V současné době se již u drážních drenáží používá procesorový regulátor, který má proti analogovému řadu vylepšení. Regujuje přesněji, umožňuje omezení proudu i při nedosažení nastaveného potenciálu a velmi účinně omezuje průnik střídavé složky 50 Hz ze snímací elektrody do drenážního proudu.

Omezení proudu i bez dosažení nastaveného potenciálu zamezuje přesycení drenážní tlumivky a tím i poklesu její impedance např. při nefunkční snímací elektrodě. Standardně je omezení nastaveno na 100A, podle max. přípustného proudu drenážní tlumivky.

Potlačení střídavé složky 50 Hz je důležité zejména v případech, kdy ke kiosku s drenáží je přiveden přívod el. energie. Uzemění přívodu zanáší do potenciálu složku 50 Hz, která u analogového regulátoru může modulovat drenážní proud až o desítky ampér. To může až zhoršit přesnost regulace proudu. I u analogového regulátoru bylo potlačení kmitočtu 50 Hz, ale jeho účinnost byla nedostatečná a pro tratě se zabezpečovací technikou na 50 Hz byla taková drenáž nepoužitelná. Procesorový regulátor s FIR filtrem potlačuje kmitočty 45 až 55 Hz minimálně o 75 dB a v drenážním proudu zůstává na kmitočtu 50 Hz prakticky jen složka způsobená rozdílovým napětím kolej - potrubí. Tuto drenáž je pak při splnění dalších podmínek možné instalovat i na tratích se zabezpečovací technikou na kmitočtu 50 Hz.

Koncem roku 2016 byl též dokončen vývoj digitálního regulátoru pro tramvajovou drenáž. I tento regulátor má proti analogovému řadu výhod. Drenáž má v klidovém stavu nižší spotřebu z baterie, regulátor reguluje přesněji a potlačení kmitočtu 50 Hz zlepšuje kvalitu regulace v případech, kdy do obvodu snímací elektrody proniká 50 Hz z okolních uzemění.

Připravuje se pro příští rok

V současné době jsou již k dispozici akumulátory, které umožňují nabíjení i při záporných teplotách a digitální regulátor dokáže poskytnout data pro archivaci provozu drenáže, případně pro dálkové sledování. České radiokomunikace v roce 2017 spustí systém LORA s celostátním pokrytím, který umožní přenášet malé objemy dat podstatně levněji, než dosud používaný systém GSM. Komunikační modul LORA má též menší nároky na energii a je vhodný pro bateriový provoz.

V nově vyráběných drenážích bude změněn systém napájení na akumulátor dobíjený z bludných proudů. To umožní trvalý provoz procesoru, který bude sledovat provozní veličiny (potenciál, proud, rozdílové napětí) a mimo to, že zpracovaná data bude archivovat v paměti, drenáže budou vybaveny komunikačním modulem LORA. Ten odešle jednou denně data o provozu na určené místo. Odpadne tak nutnost pravidelné kontroly drenáží. Z drenáže též bude možno po připojení počítače ztáhnout nezpracovaná data, tedy kompletní časové průběhy za poslední den.

Výhradním obchodním zástupcem pro toto zařízení je firma KPTECH.